คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

                    ศึกษาและฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ ในเรื่องนาฏยศัพท์หรือศัพท์ ทางการละครในการแสดง การแสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ โดยใช้ทักษะการทํางานเป็นกลุ่มและกระบวนการผลิตการ แสดง มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวความคิด ของผู้ชม ใช้เกณฑ์ง่าย ๆในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม โดยเน้นการใช้เสียง การแสดงท่าและการ เคลื่อนไหว สามารถระบุและบรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัยตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทยและละครพื้นเมือง เพื่อให้มีความรู้วามเข้าใจพื้นฐาน มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทํางาน รักชาติ ศาสนา กษัตริย์กความเป็นไทย สามารถปฏิบัติงานนาฏศิลป์ได้อย่างชื่นชมและเห็นคุณค่า