จุดประสงค์

                                   การเรียนนาฏศิลป์ มีความมุ่งหมายดังนี้ 

1. เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยทางศิลปะแก่ผู้เรียน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้คงอยูสืบไป
4. เพื่อเป็นการฝึกให้รู้จักกล้าแสดงออ