ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ – สกุล : นาย สันติสุข วิเศษเทศ

อายุ : 20 ปี

ที่อยู่ : 1/4 ถ.พิศาล ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

ระดับการศึกษาปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั่นสูง